Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Algemene en factuurvoorwaarden

OPGELET! Er zijn 2 algemene en factuurvoorwaarden, waarvan één voor toiletverhuur en één voor materiaalverhuur.

 

Algemene en factuurvoorwaarden SOS Renting Toiletverhuur BV

Versie 2.0 - Laatste aanpassing: 03/11/2023

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, elke levering, verkoop, verhuring of dienstverlening door SOS Renting Toiletverhuur BV, tenzij andere voorwaarden voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen. De aanvaarding van de levering of prestatie van SOS Renting Toiletverhuur houdt ook de aanvaarding in van deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden. Deze voorwaarden sluiten de toepassing van algemene voorwaarden van de contractanten van SOS Renting Toiletverhuur uit, zelfs indien hun voorwaarden eenzelfde clausule bevatten, ook indien SOS Renting Toiletverhuur deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

 

Algemene bepalingen
1. In deze algemene en factuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan en hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
A. SOS Renting Toiletverhuur: SOS Renting Toiletverhuur BV en alle aan voornoemde vennootschappen gelieerde ondernemingen.
B. Huurder: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: consument), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: zakelijke klant) welke tot SOS Renting Toiletverhuur in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met SOS Renting Toiletverhuur gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
C. Verhuurder: SOS Renting Toiletverhuur BV en alle aan voornoemde vennootschappen gelieerde ondernemingen.
D. Goederen: materiaal (tastbare objecten), al dan niet rollend, die eigendom is van de verhuurder. In geval van financiering van het materiaal via een leasingmaatschappij. Dan blijft het materiaal eigendom van de leasingmaatschappij.
E. Overeenkomst(en): de tussen SOS Renting Toiletverhuur en huurder aangegane huurovereenkomst(en), waarop de Algemene en
factuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
 

De gehuurde goederen
2. Alle verhuurde goederen blijven eigendom van de verhuurder en dienen na het verstrijken van de huurtermijn vrij ter beschikking van de verhuurder gehouden te worden. Behoudens in geval van financiering van het goed via een leasingmaatschappij. Dan blijven de verhuurde goederen eigendom van de leasingmaatschappij.
3. Elke vorm van onderverhuring of afstand van huur is verboden, tenzij voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verhuurder. Elke vertraging in de teruggave van de verhuurde goederen wordt de huurder aangerekend.
4. De huurder verleent bij deze vrije toegang tot zijn lokalen en terreinen of die lokalen of terreinen waar de goederen van SOS Renting Toiletverhuur zich bevinden teneinde de verhuurder toe te laten de verhuurde goederen terug te halen in geval van wanbetaling, dit onmiddellijk na aanmaning tot betaling en teneinde het goed gebruik van de verhuurde goederen te controleren.
5. De verhuurder is gehouden het gehuurde in goede staat en naar behoren functionerend aan de huurder ter beschikking te stellen. De huurder heeft het recht het gehuurde voor gebruik te (laten) keuren bij de levering. Indien hij van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat beschikbaar gesteld te zijn.
6. De risico-overdracht van de verhuurde goederen heeft plaats meteen na hun plaatsing of de levering. De huurder dient elke klacht en schadegeval onmiddellijk, op straffe van verval, schriftelijk te melden aan de verhuurder.
7. Elke beschadiging aan of verlies van de verhuurde goederen, vanaf de aflevering tot bij de ophaling en door welke oorzaak ook, dient door de huurder te worden vergoed. De raming van de schade gebeurt door de verhuurder. De huurder zal als enige aansprakelijk zijn voor elke schade aan personen of goederen die tijdens de opbouw, afbraak of standtijd van de verhuurde goederen
wordt toegebracht.
8. In geval van brand, diefstal of schade is de huurder verplicht de verhuurder daarvan op de hoogte te brengen alsook een klacht in te dienen bij de politie. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het recht van SOS Renting Toiletverhuur om van de huurder een vergoeding wegens verlies van het verhuurde goed te vorderen.
9. Om de huurder te behoeden voor onvoorziene kosten voor zijn rekening indien er schade optreedt aan de gehuurde goederen, kan de huurder bovengenoemde risico’s grotendeels afkopen door middel van een schadeafkoopregeling (SA). Voor deze SA geldt een toeslag op de basishuurprijs en blijft steeds een beperkt eigen risico (ER) gelden. Meer informatie over deze SA en het ER is op
eenvoudig verzoek verkrijgbaar.
10. De huurder moet het gehuurde op einde van de huurperiode in goede staat teruggeven. De teruggave gebeurt op last en kost van de huurder behoudens afwijkend akkoord daartoe.
11. Het is de huurder niet toegestaan door de verhuurder aangebrachte (reclame)teksten, afbeeldingen of welke kenmerken ook, te verwijderen of aan het oog te onttrekken. Daarnaast is het de huurder niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder (reclame)teksten, afbeeldingen of naamsveranderingen op het gehuurde goed aan te brengen.
12. Alle gehuurde goederen worden geleverd op ondergrond die goed berijdbaar is voor onze vrachtwagen. Indien dit niet door onze vrachtwagen kan, is het positioneren van de gehuurde goederen op risico en ten laste van de huurder.


Bestellingen - wijzigingen - afmeldingen
13. De offertes van SOS Renting Toiletverhuur gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte zelf, slechts voor een periode van 14 dagen. Elke bestelling van de huurder bindt de huurder, doch SOS Renting Toiletverhuur zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van de bestelling. Uitsluitend schriftelijke bestellingen, wijzigingen en afmeldingen worden aanvaard. Wie de bestellingen ondertekent is in geval van wanbetaling hoofdelijk gehouden met de persoon, het bedrijf of de organisatie waarvoor hij optreedt.
14. Huuronderbrekingen om welke reden dan ook (weerverlet, vakantie,…) worden slechts aanvaard mits voorafgaande melding aan en het uitdrukkelijk akkoord van SOS Renting Toiletverhuur.
15. De prestatie gaat in op de contractueel vastgelegde datum. Bij gebreke hieraan, wordt de overeenkomst geacht te zijn ingegaan op het moment dat het gehuurde bij de huurder werd afgeleverd.
16. Voor zover in de overeenkomst geen huurtijd werd bepaald, wordt deze geacht te zijn ingegaan voor onbepaalde tijd, doch minimum voor een periode van 4 weken. Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, kan ten allen tijde door de partijen schriftelijk of via e-mail worden opgezegd mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 1 week.
17. Het is de huurder niet toegestaan het verhuurde te verplaatsen van locatie, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.
18. Indien de facturatiegegevens nog wijzigen na ondertekening van de overeenkomst zal dit een extra administratiekosten van €55 met zich meebrengen.


Prijs
19. De vermelde prijzen gelden bij afname van het vermelde aantal goederen. Indien er afwijkingen zijn aan deze aantallen, kan dat invloed hebben op de prijs.
20. De verhuurder heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer (doch niet limitatief) begrepen: wijziging van vrachttarieven, andere heffingen en/of belastingen, lonen en sociale lasten.


Milieu
21. SOS Renting Toiletverhuur staat borg voor een milieuvriendelijke afvoer van de biomassa. Het verhuurde dient gedurende de huurtijd uitsluitend als toilet en mag door de huurder voor geen andere doeleinden worden aangewend. Eventuele kosten (o.a. verhoogde lozingsrechten in de waterzuiveringstations of weigering van de vracht) die door een ander gebruik zouden ontstaan, zijn ten laste van de huurder.

22. De huurder draagt, voor eigen rekening, zorg voor alle nodige vergunningen en eventuele toestemmingen van wie dan ook, nodig voor de plaatsing en/of het gebruik van het gehuurde. Alle lasten en belastingen betreffende het gehuurde goed zijn voor rekening van de huurder.


Reiniging
23. Indien servicebeurten moeten gebeuren op mobiele toiletten, septische cabines, sledes, containers, wagens, handwaseilanden of urinoirs, mogen deze zich op max. 5m van een voor een vrachtwagen goed berijdbare weg bevinden. De huurder moet de veilige toegang tot de goederen vrijwaren. Indien dit niet het geval is, zal de reiniging en de onderhoudsdienst geacht worden volbracht te
zijn.
24. Alle gehuurde goederen die voorzien zijn voor watertoevoer worden, op straf van boete, geacht door de huurder te worden gereinigd voor het einde van de huurperiode.


Heirkrachten
25. De verhuurder kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor een gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering der prestaties wegens weeromstandigheden of overmacht.
26. De huurder is verantwoordelijk voor vlotte toegang tot de locatie en op het terrein tijdens plaatsing, ophaling of servicebeurt. Indien er wachttijden ontstaan omwille van slechte bereikbaarheid van de locatie of het terrein bij plaatsing, ophaling of servicebeurt worden na het eerste kwartier wachtvergoedingen aangerekend, met een minimum van één uur.
27. De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het vorstvrij houden van gehuurde goederen met watertoevoer. Eventuele kosten of schade komen ten laste van de huurder.


Ontbinding
28. De overeenkomst kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang ontbonden worden door de verhuurder bij tekortkoming van de huurder, zoals (niet limitatief) verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur, afstand aan derden, enz. De huurder is ten minste verplicht onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.
29. Niet- afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet-inontvangstname ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.

 

Eenzijdige wijziging Algemene en factuurvoorwaarden
30. SOS Renting Toiletverhuur is gerechtigd om deze Algemene en factuurvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal SOS Renting Toiletverhuur de huurder tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de huurder een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de huurder een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze huurder de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.


Facturatie en geschillen
31. De verhuurder heeft het recht een niet-terugvorderbaar voorschot of zelfs volledige vooruitbetaling van de huur te vragen.
32. De verhuurder levert de materialen in de loop van de werkweek voor huurdatum en haalt deze op in de loop van de werkweek na huurdatum naargelang het transport dit toelaat. Bij levering en ophaling op vooraf bepaalde tijdstippen zullen extra transportkosten aangerekend worden. Transportkosten zijn afhankelijk van de afstand en het aantal vrachten.
33. Bij laattijdige bestellingen worden extra kosten aangerekend. Bestellingen moeten minimum twee weken voor huurdatum voor akkoord bevestigd worden, d.w.z. het contract ondertekend terug zenden.
34. Indien de offerte of huurovereenkomst niet voor de geldigheidsdatum voor akkoord ondertekend door de huurder terug in bezit van de verhuurder is, kunnen er prijswijzigingen optreden.
35. Bij annulatie van de bestelling worden er volgende kosten aangerekend: 100% bij annulatie in de week voor huurdatum, 75% tot 14 dagen voor huurdatum, 50% bij alle andere annulaties.
36. De facturen van SOS Renting Toiletverhuur zijn contant betaalbaar bij aflevering van de verhuurde goederen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Wanbetaling door Consument (B2C) - Als de consument na het verstrijken van de uiterste datum niet heeft betaald, wordt hem minstens één gratis herinnering verstuurd per mail of per brief. Indien er na het verstrijken van de termijn van 14 dagen (+3 dagen voor verzending) er nog steeds geen (volledige) betaling werd ontvangen, is een schadebeding verschuldigd waarvan het bedrag vastgelegd is als volgt:
• 20 euro als het verschuldigd saldo lager dan wel gelijk aan 150 euro is;
• 30 euro als het verschuldigd bedrag tussen de 150,01 en 500 euro ligt, dit wordt verhoogd met 10% op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro;
• 65 euro als het verschuldigd bedrag hoger dan wel gelijk is aan 500,01 euro, dit wordt verhoogd met 5% op de schijf boven 500,01 euro, met een maximum van 2000 euro.


Na afloop van de betalingstermijn van 14 dagen (+3 dagen voor verzending) is tevens een nalatigheidsintrest verschuldigd op het nog openstaande saldo tegen de wettelijke rentevoet van toepassing volgens de Wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties van 20 augustus 2022.

 

Indien SOS Renting Toiletverhuur haar verplichtingen jegens de consument niet nakomt, heeft de consument recht op een gelijkwaardige vergoeding lastens SOS Renting Toiletverhuur, na haar daartoe schriftelijk te hebben aangemaand.


Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, al dan niet in het kader van een procedure, als gevolg van niet- betaling binnen de vastgestelde termijnen, alsook verwijlsinteresten zijn ten laste van de partij.


Wanbetaling door Zakelijk klant (B2B) - Als de zakelijke klant zijn factuur niet binnen de vooropgestelde termijn betaalt dan is hij op alle sommen die nog niet betaald zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd van de vervaldatum van de factuur.
Deze intresten worden berekend op basis van de wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties van augustus 2002. Alle openstaande bedragen worden ook onmiddellijk opeisbaar. Voor zover de zakelijke klant SOS Renting Toiletverhuur enig bedrag verschuldigd is, en dit bedrag op de vervaldag onbetaald is, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een schadebeding van 10% van het openstaande bedrag verschuldigd, met een forfaitair minimum van €125. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, al dan niet in het kader van een procedure, als gevolg van niet- betaling binnen de vastgestelde termijnen, alsook verwijlinteresten zijn ten laste van de partij.
37. Klachten betreffende de facturatie van SOS Renting Toiletverhuur dienen, op straffe van verval, middels aangetekend schrijven of per e-mail naar boekhouding@sosrenting.be kenbaar gemaakt te worden bij SOS Renting Toiletverhuur binnen de 8 dagen na factuurdatum.
38. Op de overeenkomsten tussen SOS Renting Toiletverhuur en de huurder is steeds het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting tussen partijen (van welke aard dan ook) zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd om kennis te nemen van het geschil.
39. Evenals in geval van betalingsachterstand behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle nog niet uitgevoerde of lopende bestellingen te annuleren, de uitvoering van de overeengekomen prestaties te schorsen en de gehuurde goederen terug te nemen op kosten van de huurder. Dit alles zonder aanmaning daartoe en met aanrekening van alle daaraan verbonden kosten aan de nalatige
huurder.


Privacy
40. De (persoonlijke) gegevens van de huurder worden naar aanleiding van de overeenkomst geautomatiseerd en opgeslagen in een
gegevensbestand. Om een maximale dienstverlening te kunnen verschaffen en daarbij de uitvoering van de werkzaamheden te vergemakkelijken, kunnen deze gegevens ter beschikking worden gesteld van de met de verhuuder verbonden ondernemingen.


Vergunning
41. De huurder dient verder te beschikken over alle vereiste vergunningen. Leveringen, reinigingen en afhalingen in of waarbij door zones of stadsdelen dient te worden gereden dewelke onder een bijzondere plaatselijke regelgeving vallen (niet-limitatief, bijvoorbeeld Lage Emissie Zones "LEZ", autovrije zones,...) kunnen onderhevig zijn aan door de verhuurder opgelegde bijkomende voorwaarden voor het uitvoeren ervan. Eventuele (gas)boetes aan de verhuurder zullen worden aangerekend aan de huurder. Deze kunnen niet betwist worden.

 

 

Algemene en factuurvoorwaarden SOS Renting Materiaalverhuur BV

Versie 2.0 - Laatste aanpassing: 03/11/2023

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, elke levering, verkoop, verhuring of dienstverlening door SOS Renting Materiaalverhuur bv, tenzij andere voorwaarden voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen. De aanvaarding van de levering of prestatie van SOS Renting Materiaalverhuur houdt ook de aanvaarding in van deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden. Deze voorwaarden sluiten de toepassing van algemene voorwaarden van de contractanten van SOS Renting Materiaalverhuur uit, zelfs indien hun voorwaarden eenzelfde clausule bevatten, ook indien SOS Renting Materiaalverhuur deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

 

De gehuurde goederen
1. Alle verhuurde goederen blijven eigendom van de verhuurder en dienen na het verstrijken van de huurtermijn vrij ter beschikking van de verhuurder gehouden te worden. Behoudens in geval van financiering van het goed via een leasingmaatschappij. Dan blijven de verhuurde goederen eigendom van de leasingmaatschappij.
2. Elke vorm van onderverhuring of afstand van huur is verboden, tenzij voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verhuurder. Elke vertraging in de teruggave van de verhuurde goederen wordt de huurder aangerekend.
3. De huurder verleent bij deze vrije toegang tot zijn lokalen en terreinen of die lokalen of terreinen waar de goederen van SOS Renting Materiaalverhuur zich bevinden teneinde de verhuurder toe te laten de verhuurde goederen terug te halen in geval van wanbetaling, dit onmiddellijk na aanmaning tot betaling en teneinde het goed gebruik van de verhuurde goederen te controleren.
4. De verhuurder is gehouden het gehuurde in goede staat en naar behoren functionerend aan de huurder ter beschikking te stellen. De huurder heeft het recht het gehuurde voor gebruik te (laten) keuren bij de levering. Indien hij van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat beschikbaar gesteld te zijn.
5. De risico-overdracht van de verhuurde goederen heeft plaats meteen na hun plaatsing of de levering. De huurder dient elke klacht en schadegeval onmiddellijk, op straffe van verval, schriftelijk te melden aan de verhuurder.
6. Elke beschadiging aan of verlies van de verhuurde goederen, vanaf de aflevering tot bij de ophaling en door welke oorzaak ook, dient door de huurder te worden vergoed. De raming van de schade gebeurt door de verhuurder. De huurder zal als enige aansprakelijk zijn voor elke schade aan personen of goederen die tijdens de opbouw, afbraak of standtijd van de verhuurde goederen wordt toegebracht.
7. In geval van brand, diefstal of schade is de huurder verplicht de verhuurder daarvan op de hoogte te brengen alsook een klacht in te dienen bij de politie. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het recht van SOS Renting Materiaalverhuur om van de huurder een vergoeding wegens verlies van het verhuurde goed te vorderen.
8. Om de huurder te behoeden voor onvoorziene kosten voor zijn rekening indien er schade optreedt aan de gehuurde goederen, kan de huurder bovengenoemde risico’s grotendeels afkopen door middel van een schadeafkoopregeling (SA). Voor deze SA geldt een toeslag op de basishuurprijs en blijft steeds een beperkt eigen risico (ER) gelden. Meer informatie over deze SA en het ER is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.
9. De huurder moet het gehuurde op einde van de huurperiode in goede staat teruggeven. De teruggave gebeurt op last en kost van de huurder behoudens afwijkend akkoord daartoe.
10. Het is de huurder niet toegestaan door de verhuurder aangebrachte (reclame)teksten, afbeeldingen of welke kenmerken ook, te verwijderen of aan het oog te onttrekken. Daarnaast is het de huurder niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder (reclame)teksten, afbeeldingen of naamsveranderingen op het gehuurde goed aan te brengen.
11. Alle gehuurde goederen worden geleverd op ondergrond die goed berijdbaar is voor onze vrachtwagen. Indien dit niet door onze vrachtwagen kan, is het positioneren van de gehuurde goederen op risico en ten laste van de huurder.


Bestellingen - wijzigingen - afmeldingen

12. De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt. Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hij zelf of iemand anders aanwezig is voor de in ontvangst name. Bij afwezigheid van de huurder is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerkosten aan te rekenen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen blijft door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering zijn niet verbindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst noch tot schadeloosstelling. Reservaties voor een vooraf bepaalde periode worden alleen aanvaard met een getekende bestelbon of een voor akkoord getekende offerte, en het betalen van de waarborgsom. Een reservatie verplicht de klant voor de afgesproken periode te huren.
Indien de klant, om welke reden dan ook de ondertekende reservatie minder dan 24 uur voor de afgesproken levering annuleert, worden door de verhuurder annulatiekosten aangerekend. Deze kosten bedragen minimaal de transportkosten plus 1 dag huur van de desbetreffende goederen. De huur eindigt wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan op de overeengekomen
datum. In alle andere gevallen, op de dag van de terugkeer van gehuurde goederen in de magazijnen van de verhuurder. Als de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurtermijn niet bij de verhuurder zijn terug gebracht, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. Bijgevolg heeft de verhuurder het recht de goederen terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst. Alle kosten (o.a. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz.) worden doorgerekend aan de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de huurprijs over een dag, met behoud van het recht van de verhuurder om een aanvullende schadevergoeding te vorderen. De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurd kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen tijdstip strafbaar is als misbruik van
vertrouwen.
13. De huurperiode vangt aan om 07.00 uur op de datum zoals is overeengekomen en meer specifiek:
a) indien is bedongen dat huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op de datum waarop het materieel door de verhuurder aan de huurder of zijn gemachtigde wordt overhandigd;
b) indien is bedongen dat de verhuurder de aflevering van het gehuurde verzorgt: op de datum waarop de verhuurder het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld. Bijgevolg is de huurder aansprakelijk dat er op de afgesproken plaats en tijd hijzelf of iemand anders aanwezig is voor in ontvangstname van het gehuurde. Bij afwezigheid van de huurder is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan te rekenen. Dit doet niets af aan het feit dat de huurovereenkomst van kracht blijft voor de overeengekomen termijn. Het door de verhuurder aangegeven tijdstip van aflevering is steeds louter indicatief zonder vaste verbintenis vanwege de verhuurder.
14. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:
a) indien er bedongen is dat de huurder het gehuurde materiaal op een overeenkomen locatie retourneert: op de datum waarop het materiaal door de huurder aan de verhuurder is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
b) indien er bedongen is dat de verhuurder het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de huurder, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 16;
c) bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door de verhuurder aan de huurder wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17u00.
15. Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde overeenkomst, kan er ook een aantal artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan- en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de huurder. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 14 omschreven wijzen.
16. De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.
17. De op schrift gestelde afmelding dient per e-mail aan de vestiging van de verhuurder, waarmee de huurovereenkomst is gesloten, verzonden worden en dient de volgende gegevens bevatten: gegevens van de huurder, omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding), gewenste einddatum, ophaallocatie, naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie, indien van toepassing: vindplaats sleutel, meldpunt voor chauffeur van verhuurder.
18. De huurperiode mag, tot aan de opschrift gestelde afmelding, zowel schriftelijk als telefonisch worden verlengd door de huurder.
19. De verhuurder behoudt zich het recht om het gehuurde materiaal terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder rechtelijke tussenkomst, als het gehuurde materiaal na het verstrijken van een uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afgesproken huurtermijn niet aan de verhuurder zijn geretourneerd.
20. Risico: De huurder draagt vanaf de in ontvangst name tot en met de teruggave van het gehuurde het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Indien de huurder de goederen zelf transporteert is hij aansprakelijk voor het verpakken, laden en lossen van de goederen. De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud en gebruiksklaar. Bij de in ontvangst name dient de huurder dit desgewenst te controleren. De in ontvangst name door de huurder of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding. De huurder heeft het recht om bij de in ontvangst name of teruggave van het materiaal aanwezig te zijn teneinde de staat tegensprekelijk te kunnen vaststellen. Indien de huurder afziet van dit recht, zal de eventuele vaststelling van de schade door de verhuurder bindend zijn. De huurder aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en is ervan op de hoogte dat de apparaten ernstige verwondingen of overlijden kunnen veroorzaken. De huurder verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. deze risico's. De verhuurder is geenszins aansprakelijk voor verwondingen of overlijden veroorzaakt door het gehuurde goed. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van de gehuurde goederen op het afgesproken tijdstip en in dezelfde staat als ze werden afgeleverd. Indien deze niet werden gereinigd dan worden er extra reinigingskosten aangerekend. Onverminderd zijn verhaal op derden, is de huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, diefstal, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Indien een van deze feiten zich voordoet, zal de huurder dit aan verhuurder schriftelijk meedelen en hij verbindt zich ertoe verhuurder te vergoeden. Indien er door de verhuurder schade aan de goederen wordt vastgesteld, zal dit op de retourbon worden vermeld. De terugname kan eveneens gebeuren onder "voorbehoud van controle". Indien er niets schriftelijk werd afgetekend heeft de verhuurder de mogelijkheid om gedurende 72 uur na het ophalen of aannemen van de machine(s) de huurder uit te nodigen om de schade tegensprekelijk vast te stellen. De verhuurder is anderzijds gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen. De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zal worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde materiaal. De huurder dient voor zoveel als nodig te zorgen dat er voor het gebruik van het gehuurde een degelijke verzekering wordt afgesloten teneinde zijn verplichtingen opzichtens de verhuurder en jegens derden te waarborgen.


Aflevering en risico
21. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door de verhuurder in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze de verhuurder niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als uiterlijke termijn.
22. De verhuurder is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de huurder overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is de verhuurder bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.
23. Exacte tijdstippen kunnen niet worden ingepland bij het leveren van de gehuurde goederen. De levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen. De verhuurder bezorgt uitsluitend op de begane grond.
24. De huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de in ontvangst name van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft de verhuurder het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De huurder zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. De verhuurder kan, na overleg met de huurder, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de huurder uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.
25. De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de huurder:
a) bij aflevering aan het bedrijf van de verhuurder: op het moment van feitelijke inbezitstelling;
b) bij aflevering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgelaten.
26. De goederen worden gebruiksklaar geleverd en kunnen desgewenst bij het afhalen of het ontvangst gecontroleerd worden door de huurder. De in ontvangst name door de huurder geldt als onherroepelijke aanvaarding. De huurder heeft het recht om bij de in ontvangst name of teruggave van het materiaal aanwezig te zijn teneinde de staat tegensprekelijk te kunnen vast te stellen. Indien de
huurder afziet van dit recht, zal de eventuele vaststelling van de schade door de verhuurder bindend zijn.
27. De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud en gebruiksklaar. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij in ontvangstname (o.a. niet limitatief goed onderhouden, geheel gevuld met de nodige
brandstof, smeerolie of batterijen). De verhuurder beschikt over een termijn van 14 dagen na de terugname, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, enz. bekend te maken. De verhuurder kan dit schriftelijk doen, waarin de huurder uitgenodigd wordt om binnen de 48 uren de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van termijn, niet reageert, dan wordt dat als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen. Alleen de huurder draagt gedurende de gehele huurtijd het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde.


Reservaties en annulaties

28. Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij de verhuurder te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de huurder beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd. Indien de huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de huurder desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen. Richtlijnen van het gebruik
29. De verhuurde toestellen of machines mogen uitsluitend gebruikt worden voor de werkzaamheden waarvoor zij zijn verhuurd.
30. De huurder verklaart dat alleen gekwalificeerde personen de toestellen en machines zullen bedienen. De huurder, diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de huurder het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de huurder ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.
31. De huurder verplicht zich ertoe de verhuurder ten allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder hiervoor te vrijwaren.
32. De huurder is ertoe gehouden de verhuurde machines en toestellen correct aan te sluiten en te gebruiken, tegen overbelasting te beschermen en in te staan voor het dagelijkse nazicht en onderhoud. Indien er tijdens de werkzaamheden de machines gebreken vertonen, dient de huurder zich onmiddellijk in verbinding te stellen met de verhuurder. De verhuurder voert enkel de herstelwerkzaamheden uit ten gevolge van een normale slijtage die noodzakelijk blijken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren , maar dient andere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of door daden van derden, noodzakelijk werden, moeten volledige door de huurder betaald worden.
33. De huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. Vanaf het ingaan van de huur tot 48 uur na afmelden staat hij alleen in voor alle kosten en risico's die het bezit of het gebruik ervan meebrengen, zoals: belastingen, vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen enz. Tijdens die periode zal hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard. De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementaire opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.
34. De locatie, ondergrond en toegangswegen dienen geschikt te zijn voor zwaar verkeer en op maximaal 10 meter afstand bereikbaar te zijn voor zwaar verkeer. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade en kosten welke mochten instaan i.v.m. de locatie, ondergrond en de toegangsweg.
35. De huurder dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan de verhuurder te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De huurder dient de zaken gereinigd en op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft te retourneren. Extra arbeidstijd door niet of onvoldoende reinigen wordt in rekening gebracht.
36. Allerlei bepalingen : Het is de huurder verboden het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen. De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en de verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden. Zijn bij ophaling door verhuurder de materialen nog niet klaargezet voor transport, dan dient de huurder de extra kosten te vergoeden. De huurder blijft verantwoordelijk vanaf het ingaan van de huur tot 48 uur na afmelden voor schades, vandalisme en diefstal. De verhuurder moet altijd op de hoogte zijn van de plaats waar de goederen zich bevinden. De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een faillissement, of zijn voornemen België te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder of de curator onverwijld inzage te geven van de huurovereenkomst. In geval van faillissement van de huurder, wordt deze of zijn afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de huurgelden alsook voor het terug bezorgen van het gehuurde materiaal.


Heirkrachten

37. De verhuurder kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor een gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering der prestaties wegens weeromstandigheden of overmacht.
38. De huurder is verantwoordelijk voor vlotte toegang tot de locatie en op het terrein tijdens plaatsing, ophaling of servicebeurt. Indien er wachttijden ontstaan omwille van slechte bereikbaarheid van de locatie of het terrein bij plaatsing, ophaling of servicebeurt worden na het eerste kwartier wachtvergoedingen aangerekend, met een minimum van één uur.
39. De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het vorstvrij houden van gehuurde goederen met watertoevoer. Eventuele kosten of schade komen ten laste van de huurder.


Verzekering
40. Indien de huurder een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is de verhuurder uitdrukkelijk gerechtigd om van de huurder te verlangen dat hij de verhuurder als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de huurder.
41. Verhuurder biedt huurder ook de mogelijkheid om op voorhand een Machinebreuk regeling (SA) met verhuurder aan te gaan.. De prijs voor een dergelijke regeling bedraagt 6% van de netto huurprijzen. Eigen risico (ER) van huurder bedraagt 15% van de cataloguswaarde van de machine(s) in geval van diefstal. In geval van schade bedraagt het eigen risico van de huurder 50% van de cataloguswaarde voor machines met een cataloguswaarde lager dan 250 euro, 250 euro voor machines met een cataloguswaarde tot 2.500 euro, 375 euro voor machines met een cataloguswaarde tot 5.000 euro, 750 euro voor machines met een cataloguswaarde tot 10.000 euro en 1.750 euro voor alle machines met een cataloguswaarde boven de 10.000 euro.


Huurprijs en betalingsvoorwaarden
42. Wanneer de huurprijs berekend is per dag, wordt een dag geacht 8 uren werktijd te omvatten, tenzij anders bepaald. De verhuring per week wordt berekend op 40 uur werktijd in een periode van 5 dagen, tenzij anders bepaald. De verhuring per maand wordt berekend op 160 werkuren per periode van 4 weken tenzij anders bepaald. Wanneer de bedrijfstijd hoger ligt dan de aangegeven uren, worden de bedrijfsuren die deze normen overschrijden, berekend in verhouding tot de normale prestatie-uren en de overeengekomen huur wordt in deze mate verhoogd. Anderzijds is de overeengekomen huurprijs verschuldigd en niet voor vermindering vatbaar wanneer de huurder het toestel minder intensief zou gebruiken.
43.Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan de verhuurder vooruit betaald. Van de huurder kan een waarborgsom gevorderd worden ter waarde van drie maanden huur ter garantie van eventuele schade en/of herstellingskosten. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom en wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan.


Facturatie en geschillen

44. Alle huurprijzen zijn steeds exclusief BTW, transport, onderhoud, brandstof, olie, milieuheffing, reiniging en verzekeringsbijdrage.
45. De facturen van de verhuurder zijn contant betaalbaar op haar datum of op de vervaldag aangeduid op de factuur.

Wanbetaling door Consument (B2C) - Als de consument na het verstrijken van de uiterste datum niet heeft betaald, wordt hem minstens één gratis herinnering verstuurd per mail of per brief. Indien er na het verstrijken van de termijn van 14 dagen (+3 dagen voor verzending) er nog steeds geen (volledige) betaling werd ontvangen, is een schadebeding verschuldigd waarvan het bedrag vastgelegd is als volgt:
• 20 euro als het verschuldigd saldo lager dan wel gelijk aan 150 euro is;
• 30 euro als het verschuldigd bedrag tussen de 150,01 en 500 euro ligt, dit wordt verhoogd met 10% op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro;
• 65 euro als het verschuldigd bedrag hoger dan wel gelijk is aan 500,01 euro, dit wordt verhoogd met 5% op de schijf boven 500,01 euro, met een maximum van 2000 euro.


Na afloop van de betalingstermijn van 14 dagen (+3 dagen voor verzending) is tevens een nalatigheidsintrest verschuldigd op het nog openstaande saldo tegen de wettelijke rentevoet van toepassing volgens de Wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties van 20 augustus 2022.

 

Indien SOS Renting Materiaalverhuur haar verplichtingen jegens de consument niet nakomt, heeft de consument recht op een gelijkwaardige vergoeding lastens SOS Renting Materiaalverhuur, na haar daartoe schriftelijk te hebben aangemaand.

 

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, al dan niet in het kader van een procedure, als gevolg van niet- betaling binnen de vastgestelde termijnen, alsook verwijlsinteresten zijn ten laste van de partij.

Wanbetaling door Zakelijk klant (B2B) - Als de zakelijke klant zijn factuur niet binnen de vooropgestelde termijn betaalt dan is hij op alle sommen die nog niet betaald zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd van de vervaldatum van de factuur.

Deze intresten worden berekend op basis van de wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties van augustus 2002. Alle openstaande bedragen worden ook onmiddellijk opeisbaar. Voor zover de zakelijke klant SOS Renting Materiaalverhuur enig bedrag verschuldigd is, en dit bedrag op de vervaldag onbetaald is, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een schadebeding van 10% van het openstaande bedrag verschuldigd, met een forfaitair minimum van €125. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, al dan niet in het kader van een procedure, als gevolg van niet- betaling binnen de vastgestelde termijnen, alsook verwijlinteresten zijn ten laste van de partij.

46. Elk protest van een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Elk protest moet gemotiveerd zijn. Afwezigheid van protest geldt als aanvaarding van de factuur.
47. De niet-betaling op de vervaldag van 1 enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

48. De verhuurder heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer (doch niet limitatief) begrepen: wijziging van vrachttarieven, andere heffingen en/of belastingen, lonen en sociale lasten.
49. Op de overeenkomsten tussen SOS Renting en de huurder is steeds het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting tussen partijen (van welke aard dan ook) zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

50. Evenals in geval van betalingsachterstand behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle nog niet uitgevoerde of lopende bestellingen te annuleren, de uitvoering van de overeengekomen prestaties te schorsen en de gehuurde goederen terug te nemen op kosten van de huurder. Dit alles zonder aanmaning daartoe en met aanrekening van alle daaraan verbonden kosten aan de nalatige huurder.
51. Klachten betreffende de facturatie van SOS Renting Materiaalverhuur dienen, op straffe van verval, middels aangetekend schrijven of per e-mail naar boekhouding@sosrenting.be kenbaar gemaakt te worden bij SOS Renting Toiletverhuur binnen de 8
dagen na factuurdatum.


Privacy

52. De (persoonlijke) gegevens van de huurder worden naar aanleiding van de overeenkomst geautomatiseerd en opgeslagen in een
gegevensbestand. Om een maximale dienstverlening te kunnen verschaffen en daarbij de uitvoering van de werkzaamheden te vergemakkelijken, kunnen deze gegevens ter beschikking worden gesteld van de met de verhuuder verbonden ondernemingen.


Vergunning

53. De huurder dient verder te beschikken over alle vereiste vergunningen. Leveringen, herstellingen en afhalingen in of waarbij door zones of stadsdelen dient te worden gereden dewelke onder een bijzondere plaatselijke regelgeving vallen (niet-limitatief, bijvoorbeeld Lage Emissie Zones "LEZ", autovrije zones, ...) kunnen onderhevig zijn aan door de verhuurder opgelegde bijkomende voorwaarden voor het uitvoeren ervan. Eventuele (gas)boetes aan de verhuurder zullen worden aangerekend aan de huurder. Deze kunnen niet betwist worden.